Zásady ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je fyzická osoba – podnikateľ Dominika Fabianová, Melčice 520,913 05 Melčice-Lieskové, IČO: 54513405, DIČ: 1121464553, zapísaný v živnostnskom registry okr. Úradu Trenčín č. 350-47646 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
  2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
   • adresa: Gen. Ivana Institorisa 9, 915 01  Nové Mesto nad Váhom
   • email: domii@sleboda.sk
   • telefón: 0948 393 241
  3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V prípade otázok sa môžete obrátiť na Dominiku Fabianovú na e-maile: domii@sleboda.sk
 2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré získal od tretích strán počas trvania vášho pracovnoprávneho vzťahu, záväzkové vzťahu alebo iného vzťahu, ktorý súvisí s výkonom činnosti prevádzkovateľa a má vplyv na spracúvanie osobných údajov.
  2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

  1. Zákonným dôvodom (účelom) spracovania osobných údajov je
   • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
   • plnenie povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom podľa článku § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
   • plnenia povinností prevádzkovateľa, ktoré je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) Zákona
   • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je
   • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
   • plnenie povinností pri pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu a ďalších činností spojených s pracovnoprávnym vzťahom,
   • plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, ktoré sú prevádzkovateľovi dané podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a prevádzkovateľ je povinný tieto zákony a zmluvy dodržiavať,
   • pri plnení povinností, ktoré sú nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
   • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
 4. Doba uchovávania osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
   • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
   • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
   • po dobu, ktorá je určená v osobitných predpisov a v interných dokumentoch prevádzkovateľa, ktoré má uchované na kontaktnej adrese a tieto informácie sú dostupné dotknutým osobám na základe žiadosti,  ktorú dotknutá osoba následne odošle na kontaktnú adresu prevádzkovateľa, kde uvedie do adresy heslo: „Zodpovedná osoba GDPR“, alebo túto žiadosť odošle v elektronickej forme na e-mailovú adresu: domii@sleboda.sk
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže spôsobom, ktorý ustanovuje Nariadenie a Zákon.
 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

  • Príjemcovia osobných údajov sú osoby, ktoré
  • zaisťujúce služby prevádzkovania facebookového účtu,
  • vedú účtovníctvo prevádzkovateľa,
  • sú oprávnené na doručovanie tovaru,
 6. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 7. Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
   • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
   • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
   • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
   • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
   • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 8. Podmienky zabezpečení osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 9. Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky cez aplikáciu alebo web stránku potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.